Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities, toepasselijkheid en geldingsbereik
1.1 Gebruiker: Jachthondenwinkel Hunter & CO, gevestigd aan Manegeweg 1A 7181ND Vaassen, die onderhavige algemene voorwaarden gebruikt.
1.2 Koper: de consument, dan wel rechtspersoon, die door ondertekening of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft erkend en aanvaard.
1.3 Bezoeker: de consument dan wel rechtspersoon die gebruikers website bezoekt.
1.4 Verkoop op afstand: een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De communicatietechniek op afstand is een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen, kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van de gebruiker.
1.6 De voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen gebruiker en koper, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
1.7 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen  gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

Artikel 2 aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2.2 De gebruiker is aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, binnen 30 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 De gebruiker kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had behoren te begrijpen  dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3 tot standkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van gebruikers aanbod.
Artikel 4 prijzen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien de gebruiker met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
4.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 5 betaling
5.1 Door de koper zelf afgehaalde producten moeten contant ter plekke worden betaald.
5.2 Bestellingen dienen vooraf te worden betaald.
5.3 Na ontvangst van de bestelling ontvangt de koper een bevestiging met het totaal bedrag (aankoopbedrag plus verzendkosten) en gebruikers bankgegevens waarop de betaling dient te geschieden.
5.3 De gebruiker prefereert betaling via Online Banking.
5.4 Eventuele betalingen via een factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum op de door de gebruiker aangegeven bank- of girorekening voldaan te worden.
5.5 De koper is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn en zal zonder aanzegging een vertragingsrente ad 1% (zegge: één procent) per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een maand gerekend zal worden.
5.6 Alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die door de gebruiker naar aanleiding van het verzuim van de koper zijn gemaakt of welke gebruiker nog zal maken, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% (zegge: vijftien procent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- (zegge: honderdvijftig euro) waaromtrent geen bewijs behoeft te worden geleverd.
5.7 De door gebruiker  genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW, exclusief de diensten van derden welke door gebruiker zijn ingehuurd en exclusief eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen en belastingen.

Artikel 6 levering
6.1 De gebruiker gaat over tot levering na ontvangst van de betreffende betaling.
6.2 Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien een product tijdelijk niet op voorraad leverbaar is, ontvangt de koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
6.3 Leveringen in de Benelux worden bezorgd door GLS, of Post NL, in Duitsland door de Deutsche Post (DHL), GLS  of DPD.
6.4 Op leveringen worden verzendkosten in rekening gebracht.
Actuele verzendkosten kunt u vinden op onze website via deze link
- Indien bestellingen buiten die drie landen worden verzonden, gelden de verzendkosten volgens de internationale tarieven. Koper ontvangt dan via e-mail een definitieve prijsopgave.
6.5 Indien de gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertermijn zal de opgegeven termijn nimmer met meer dan één maand na plaatsing van de bestelling overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7 garantie
7.1 De gebruiker garandeert haar producten tegen materiaal- en/of fabricagefouten. Indien dergelijke fouten waargenomen worden, kunnen deze producten binnen 7 werkdagen na ontvangst worden geretourneerd. De gebruiker zal dan zorgdragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product.
7.2 Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik vallen niet onder de fabrieksgarantie.  Anders vervalt de garantie en is de koper en zelf verantwoordelijk voor.
Artikel 8 retourzendingen
8.1 Producten die niet aan de kopers verwachtingen voldoen of indien koper een verkeerd product heeft besteld, kunnen binnen 7 werkdagen in de originele verpakking en ongebruikt (bij verzegelde producten met niet gebroken zegel) retour gezonden worden.
8.2 Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een kopie van de factuur, kopers bank of gironummer en de reden van retour.
8.3 De koper kan ook een e-mail sturen aan de klantenservice, waarbij tevens geldt dat de kosten van retour voor kopers rekening komen.
8.4 Voldoet een retourzending aan de voorwaarden dan stort de gebruiker het aankoopbedrag binnen 14 dagen op kopers bankrekening. Verzendkosten worden niet vergoed.
8.5 Elektronische apparatuur, DVD, CD-rom’s en videobanden worden niet geruild of retour genomen.
8.6 Indien de koper het verkeerde product ontvangt dient hij altijd telefonisch of via e-mail contact op te nemen met de klantenservice van jachthondenwinkel Hunter & Co tel. 06-18708550 / sales@jachthondenwinkel.nl
Artikel 9 verkoop op afstand
9.1 De bepalingen in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop op afstand, indien de koper een consument is. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop op afstand, tenzij dit uitdrukkelijk door dit artikel uitgesloten wordt.
9.2 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
9.3 Het aanbod zal een zichttermijn van 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.
9.4 Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
9.5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn (op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten) zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
9.6 De overeenkomst tot koop en verkoop op afstand komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
9.7 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de koper inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
9.8 Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 6 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.
9.9 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich meebrengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
9.10 Behoudens het bepaalde in lid 8, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of, tenzij de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.11 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de gebruiker en koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.12 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kostenloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.
9.13 In geval van een kennelijke vergissing zal de koper gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de gebruiker houden.
De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
9.14 Als plaats van levering geldt het woonadres van de koper dat het laatst aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.15 De door de koper verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de goederen te worden voldaan.
9.16 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.
Artikel 10 eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 11 aansprakelijkheid
11.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade behoudens bepalingen van dwingend recht.
11.2 In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van koper (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
11.3 De gebruiker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd product of veranderingen die de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten ten nadele is.
11.4 De aansprakelijkheid van de gebruiker is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling of overeenkomst.
Artikel 12 overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.
12.3 Gebruiker heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13 opschorting en ontbinding
13.1 Indien de koper enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden tijdelijk niet nakomt heeft gebruiker het recht haar verplichtingen op te schorten.
13.2 Gebruiker kan de overeenkomst beëindigen indien de koper, na in gebreke gesteld te zijn en in de gelegenheid te zijn gebracht die gebreken te herstellen, wezenlijk tekort komt in de nakoming van deze overeenkomst, in geval gebruiker, onverlet haar recht op schadevergoeding, een schriftelijke ingebrekestelling zal sturen stellende een redelijke termijn waarbinnen deze tekortkoming wordt hersteld.
13.3 Gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden indien de koper in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, dan wel indien de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, dan wel hij (in geval het een natuurlijk persoon betreft) onder curatele is gesteld. Openstaande vorderingen zijn terstond opeisbaar. Gebruiker behoudt het recht schadevergoeding te eisen.
Artikel 14 bescherming persoonsgegevens
14.1 De gebruiker respecteert ten allen tijde de privacy van haar online bezoekers. Persoonsgegevens, die door koper aan de site van de gebruiker woorden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
14.2 Op gebruikers website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. De gebruiker wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Gebruikers privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van bezoekers gegevens op dergelijke websites. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit bezoekers toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit bezoekers gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de bezoekers van deze website.
Artikel 15 geldigheid van deze algemene voorwaarden
15.1 De ongeldigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
15.2 Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling overeengekomen te zijn, die de ongeldige of onredelijke bezwarende bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderd, dan wel zoveel mogelijk de intentie van de ongeldige of onredelijk bezwarende bepaling weergeeft.
Artikel 16 geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door de gebruiker aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.